جزوه تحلیل فضای شهری

جزوه تحلیل فضای شهری

جزوه تحلیل فضای شهری در دو فایل به مجموع 116 صفحه فایل پی دی اف pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 116
حجم 8914 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب جزوه شماره 1:


فضا
انواع فضا
تعریف فضا در شهر
نقد دیدگاه بع فضای شهری
فضا در شهر
تعریف فضای شهری از دیدگاه صاحبنظران
گونه شناسی فضای شهری
تمرین
سلسله مراتب فضای شهری
میدان
خیابان
گونه شناسی
روش های مرکب
تقاطع مسیر ها و میدان ها
تمرین
اجزای کالبدی تشکیل دهنده فضای شهری
عناصر مستقر در فضا
مولفه های محیط و فضای شهری
برمبنای تفکیک قدیمی
فرم یا صورت
عملکرد
معنی
کیفیت فضای شهری
رابطه بین کیفیت و کمیت
کمیت
کیفیت
ویژگی ها
کیفیت ها
احساس ها و توقعات
این توقعات عبارتند از 
زیبایی
وحدت
هویت
هماهنگی
نظم
رابطه میان تعداد اجزاء و سیستم نظم دهنده
رابطه میان نوع اجزا و سیستم نظم دهنده
ماندگاری
پایداری
تغییر پذیری
تمرین
توقعات موضوعی
توقعات موردی
توقعات موضعی
توقعات موضوعی از ورودی
تبدیل پذیری
تبدیل سکانس ها به یکدیگر
نفوذ پذیری
توقعات موردی از ورودی شهر
پذیرندگی 
خوانایی
تشخص
توقعات موردی از ورودی محله
غریب گز بودن
منحصر به فرد بودن
توقعات موضوعی از گره
تفاوت میدان با فلکه
سکون
تجمع پذیری
یکپارچگی
توقعات موردی از میدان شهری
تعین فضایی
سرزندگی
انعطاف
میدان محلی
عملکرد میدان محلی
توقعات موردی از میدان محلی
آرامش
فعالیت های مزاحم
خودمانی بودن
دنجی
میدان تشریفاتی
توقعات موردی از میدان تشریفاتی
شکوه
انظباط
فلکه
توقعات موردی از فلکه
روان بودن
تفرق پذیری 
ایمنی
تمرین
مسیرها
توقعات موضوعی از مسیر
حضور پذیری
پویایی
توقعات وردی از خیابان شهری
سر زندگی
انعطاف
خاطره انگیزی
ایمنی
توقعات موردی از خیابان محلی
آرامش
خودمانی بودن
ایمنی
توقعات موردی از پیاده رو
تمرین
مطالعات رفتاری در فضای شهری
رواج فعالیت
تواتر فعالیت
طول مدت فعالیت
زمان انجام فعالیت
مکان فعالیت
عوامل موثر بر ارتقا ویژگهای فعالیت
توانایی حرکتی و فعالیت های مرتبط با آن
توانایی های حسی و فعالیت های مرتبط با آن
تاثیر فعالیت های دیگر بر وقوع فعالیت
تاثیر عوامل محیطی بر فعالیت ها
تعامل فضا و فعالیت
تاثیر فضا بر وقوع انواع فعالیت
رفتار
ویژگی های رفتار
تاثیر فرهنگ و اجتماع بر رفتار
قلمرو ها و حریم ها
حباب ها و هاله ها
دستگاه ارزشی جامعه
توقعات اجتماعی
تاثیر زمان بر رفتار
تاثیر فضا بر رفتار
تاثیر زفتار بر کیفیت فضا
شناخت فضای شهری
حرکت در فضاهای شهری
شناخت فضاهای شهری به صورت ثابت
حرکت در فضاهای شهری
عوامل موثر بر روی ادارک محیط
سرعت ادارک
ظرفیت ادارک و عوامب موثر در خطای ادارک
قابلت های بصری انسان
ظرفیت ادارک
تاثیر سرعت حرکت بر ظرفیت ادارک
توالی
معایب این روش
مزایای این روش
شناخت فضای شهری
برداشت و توصیف شکل و فضای شهری
عناصر کیفیت منظر یک فضای شهری
تعاریف
محیط یا واقعیت
منظر یا عینیت
سیما یا ذهنیت
منظر یک فضای شهری
عناصر تشکیل دهنده منظر فضای شهری
مقیاس خرد مطالعات منظر شهری
تجزیه و تحلیل منظر خرد
عناصر مورد بررسی در منظر خرد
فضای شهری
تجهیزات شهری
تعریف جداره
خط بام جاره
خط زمین
خط ساختمان
تقسیمات و خطوط غالب نما
خطوط غالب نما
عرض قطعات
روزنه ها
سازماندهی روزنه ها در جداره
رنگ و بافت مصالح در جداره
تزئینات
جداره
انحاقات در جداره
علائم و تابلو ها در جداره
نبش در جداره
منفصل بودن نبش
نبش در جداره 
مفصل بودن نبش
نشانه بودن نبش
تفکیک سطح و پیچ در جداره

فهرست مطالب جزه شماره 2 :


توقعات موضوعی
توقعات موردی
اجزا کالبدی تشکیل دهنده ی فضای شهری
انواع فضاهای شهری
کیفیت فضایی
کیفیت عنصر
شدت
تنش
نقش انگیزی
کیفیت بین عناصر
تعادل
تقارت
تناسب
تفوق
وضوح
تراکم
تضاد 
کیفیت رابطه عنصر خاص با دیگر عناصر(نقش و زمینه)
تقابل
تجانس
مزیت
انسداد
تاکید
محصوریت
تنگی
گشادگی
توالی
تمرکز
سکانس
تباین
تکرار

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود