تحلیل و بررسی تأثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی

تحلیل و بررسی تأثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی

تحلیل و بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی دارای64صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 64
حجم 80 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


چکیده
فصل اول
مقدمه
سازگاری اجتماعی نوجوانان
اهمیت پژوهش 
ضرورت  پژوهش
محدوده پژوهش 
تعاریف مفاهیم 
متغیر های پژوهش 
فرضیه های پژوهش 
فصل دوم
پیشینه پژوهش
سازگاری اجتماعی
اشتغال زنان در خارج از خانه 
عوامل موثر در سازگاری اجتماعی 
انگیزه های اشتغال زنان
مسائل اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران 
تبعیض های جنسیتی در نوع آموزش
وضعیت حقوقی و قوانین
فصل سوم
روش تحقیق
روشهای جمع آوری داده ها
روش تحقیق
ابزار اندازه گیری 
پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا
توصیف مقیاسهای سازگاری اجتماعی پرسشنامه روانی کالیفرنیا(CPI)
خصوصیات ابزار روان سنجی
اعتبار ابزار اندازه گیری
روایی ابزار اندازه گیری
روایی
جامعه آماری پژوهش
نمونه آماری پژوهش
روش تجزیه وتحلیل داده ها
توصیف نتایج
فصل چهارم
تجزیه وتحیل داده ها
تحلیل نتایج
فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری
بحث وبیان نتیجه 
محدودیتها
پیشنهادات
فهرست منابع

قسمتی از متن :


چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی 81-1380انجام گردید.
جامعه آماری شامل همه ی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار بوده که باروش نمونه گیری در دسترس 76 نفر انتخاب شده اند در دو گروه 44 نفری که مادران غیر شاغل(خانه دار) و32 نفر مادران شاغل داشتند به  پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیزنیا(cpi) پاسخ دادند.
این  پژوهش دو فرضیه داشت که ،پس از تحلیل داده ها نتایج زیر را نشان داده است.
فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین اشتغال مادران وسازگاری اجتماعی پسران در سطح معنی دار 05/0 رد گردیده و 277/0= t بدست آمده حاکی از عدم وجود رابطه می باشد.
فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین چه کسانی  وسازگاری اجتماعی پسران در سطح معنی دار 05/0 ونتایج تحلیل ANOVA رد گردیده وحاکی از عدم وجود رابطه می باشد یعنی،اشتغال مادران،تأثیر در سازگاری اجتماعی فرزندان پسر ندارد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود